دل بدنم واسه تمرین تنگ شده بود.

(خواهر جمله را از خانواده خواستگاری می‌کند)