«...خب داشتم می‌گفتم ببین من فکر می‌کنم ما برای انجام هرکاری جدا از هدف کلی و ظاهری‌ای که داریم یه هدف کوچولوی پنهان هم داریم. خودمو مثال بزنم. تنها دلیلی که میام بیان اینه که «دچار باید بود» پست گذاشته باشه و من از خوندنش لذت ببرم. تنها دلیلی که اینستا رو باز می‌کنم، دیدن استوریای میلاد کالفیده. یا تو پیمان رو در نظر بگیر. تنها دلیلی که کتاب میخونه استفاده از جملاتشه :| عَرِض چرا ویالون می‌زنه؟ چون دخترا جذبش می‌شن :| ولی ما وانمود می‌کنیم که این کارا رو برای هدف کلی‌ای که براش در نظر گرفته شده انجام می‌دیم...»