چرا من درس نمی‌گیرم از هر دفعه که با سیس بیرون رفتم؟! چرا؟!