حال افتضاح عصر مال این بود که ظهر با رقیه درمورد برادر بسیجی و عَرِض و راه‌هایی که قراره اذیتشون کنم حرف زدم. اینا هر چی که باشن، یه زمانی هر چند کوتاه برام مهم بودن درنتیجه ها ها صبا خانم د جوکس آن یو :|