آدم میاد مشهد قشنگ ریست میشه به تنظیمات کارخانه برمیگرده