«... از معجزات شیخ ما این است که من از صبح دلم عدس پلو با کیشمیش نذری می‌خواست. شب یکی از ماشین پیاده شد داد بم. به همین ناگهانی...»