- خانم من دلبسته‌ی موهای شونه نکرده و اشفتتون شدم.

(ایشالا همسر آیندم. چرا که همینجوری هاشور پاشور گوگولی‌ترم)