آدم صبح با روضه‌ی امام حسین بیدار شه. شما ببین اون روز دیگه چه روز قشنگی میشه