برید کنار شوماخر وارد میشود

(هنگام پارک دوبل می‌مالد)

(در اتوبان ترمز خفن می‌گیرد)

(در خیابان شلوغ ناگهان تغییر مسیر می‌دهد)

(بعد از سبقت گرفتن جلوی ماشین عقبی میپیچد)

(فرمان را ول می‌کند که اسلام را بچسبد و حجابش را درست کند)

(با افسرهای راهنمایی رانندگی بای بای می‌کند)

(نگاهش را از جاده برمی‌دارد)

خیلی خب حالا شاید شوماخر نه ولی واقعا راننده‌ی خوبیم :))