امروز دوباره چهار ساعت بیکاری و بعد پویا زنگ زد گفت تمرین کنسل شده. 

و زوج محبوب من کات کردن.