وای ببین کی اینجا داره با تبریکش اعصاب منو خرد می‌کنه :)

میگه ببین ما چقدر تفاهم داشتیم و چه اشتباهی کردی که منو از دست دادی. بله داره شوخی می‌کنه. نه اصلا از شوخیش خوشم نمیاد