فقط دلم می‌خواد از شدت بدبختی ایرانم گریه کنم. چقدر تو مظلومی وطنم. بچه‌هاتم بهت رحم نمیکنن