_ دماغم داره خون میاد.

+ از مغز پریود شدی.

_ :))