خیلی خب دیگه وقتشه که جمع و جور کنیم و از این حال بد خارج شیم مگه نه صبا؟

چیه همش ناله و گریه زاری. متفاوت باش