از هیشکی خوشت نمیاد نمیاد یهو از هر چی چپر چلاق و که‌که‌ی خالصه خوشت میاد

احمق