بله ما الان شاهد وضعیت بغرنجی هستیم. وضعیتی که پویا رفته گذاشته کف دست مهدی و مهدی این دفعه جواب قلب رو نداد و سین کرد و رفت. من دستم به پویا برسه، پوستشو پالتو می‌کنم.